RHEworldThink green!

Ersatzteile für Sinto Sonic Screens

17.08.2012, Nagoya

Meike Schulz, RHEWUM GmbH

RHEWUM ist in der Lage alle Ersatzteile der Sinto SonicScreens zu liefern

Aufgrund der RHEWUM-Patente im Bereich der Siebtechnik wurde zwischen RHEWUM und Sintokogio Ltd., Nagoya, Japan, bereits im Jahr 1969 eine Vereinbarung über die Fertigung aller bis dahin entwickelten Siebmaschinen getroffen. Die Vereinbarung wurde aufgrund einer im Jahre 2001 geänderten wirtschaftlichen Ausrichtung beendet. In der Zwischenzeit wurden jährlich bis zu 58 Siebmaschinen des Typs RHEWUM SonicScreen, der Typen RSWA, RSWE, RSDF sowie der Baureihen WASIS, WASVS und YAFDF in Japan nach RHEWUM-Angaben gefertigt. Da alle Sintokogio Siebe nach RHEWUM Lizenzen gefertigt wurden, ist RHEWUM in der Lage alle Ersatzteile der Sinto SonicScreens zu liefern.  


  Zu den namhaften Kunden von Sintokogio gehören:

 • Tokuyama Co. Ltd
 • Asahi Yukizai Kogyo Ltd.
 • Katakura Chikarrin Co. Ltd
 • Toshiba Monofrax now Saint Gobain TM
 • Sumitomo Light Metal
 • Sumitomo Cement
 • Toso Co. Ltd.
 • Fukusuke Machinery Ltd.
 • Takemoto Yushi Co. Ltd.,
 • Sanyo Chemical Industries Ltd.
 • Fukusuke Kiko Co Ltd.
 • Mitsui Toatsu Chemicals Inc.
 • Maezawa Kyuso Kogyo
 • Murata Seisakusho
 • Kao Corp
 • Kenamatsu Agritech
 • Nissan Soap
 • Asahi Kasai
 • Nittetsu Kogyo
 • Hosoi Chemicals Ind. Co. Ltd.
 • Mita Sekizai
 • Izu Kogyo
 • Showa Denko
 • Fuyo Light
 • Taki Engineering
 • Nippon Godo Fertilizer
 • Mitsui Konzoku Perlite
 • Sakoda Seiseki
 • Sumitomo Chemicals
 • Shinko Chemicals
 • Takada Kagaku Kogyo
 • Kirin Brewery Corp
 • Sakito Seien
 • Mitsubishi Chemical
 • Izumo Green K.K.
 • Chuo Seiseki Kojyo
 • Kansai Nissan Chemical
 • Toyota Motor Co.
 • Kitamura Kokin Seisakusho
 • Asahi Glass Company
 • Otomo Kensetsu
 • Showa Denko
 • Ishihara Sangyo Kaisha
 • Toyama Soda
 • Tsuruoka Seisakusho
 • Hanezuru Dromite Kogyo
 • Toshiba Monoflax ltd.
 • Moralco (Horoshima)
 • Yotsukura Kako
 • Jinda Shokuhin Kogyo
 • Kurosaki Taika Kogyo
 • Tetsugen
 • Chubu Saiseki Kogyo
 • Hokkai Sankyo
 • Nanao Kako
 • Sakai Kagaku Kogyo
 • Tsunemi Sekkai Kogyo
 • Sakoda Seiseki
 • Kyowa Carbon
 • Yamaichi Sand
 • Katakura Tickarin
 • Kureha Kogaku Kogyo
 • Kanda Tekko
 • Yuasa battery Ltd.
 • Sanpo Sangyo Ltd.
 • Naokata Foundry
 • Okumura Foundry
 • Nihon Cement
 • Sankyo Foundry
 • Kyowa Foundry,
 • Daido Foundry
 • Yasukawa Denki
Zurück zur Übersicht